ગુજરાત મોદી નો છે.

મોદી ગુજરાત ના છે ગુજરાત મોદી નો છે.ગુજરાત મા એક બાર ફિર બીજેપી ની બમ્બર જીત પર હાર્દિક શુભકામના.